Skip to content

Dzień Przedszkolaka 2018 – list otwarty

Ogólnopolski Dzień  Przedszkolaka to nie tylko święto przedszkolaków, to przede wszystkim ważny dzień dla całego środowiska wczesnej edukacji: wykładowców wyższych uczelni, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. To najważniejsze święto dla środowiska Wychowania Przedszkolnego zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku. 20 września jest symboliczną datą wpisaną do kalendarza. Mamy w nadzieję, że w bogatych wrześniowych programach wszystkich przedszkoli w Polsce znajdzie się miejsce na radosne święto wychowania przedszkolnego. Zachęcamy wszystkich dyrektorów i nauczycieli do integracji działań w swoim środowisku. Jak co roku proponujemy organizację różnorodnych aktywności  związanych z Edukacją dla Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ World Organisation for Early Childhood Education (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) jest oficjalnym partnerem UNESCO Global Action Programme w zakresie podejmowania działań na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 Rezolucją 70/1.  W związku tym, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w działalność Polskiego Komitetu OMEP na poziomie międzynarodowym i krajowym, proponujemy w ramach Ogólnopolskiego Dnia  Przedszkolaka aktywne włączenie się w realizację wybranych celów Zrównoważonego Rozwoju http://www.un.org.pl/.

Do realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zobowiązuje Polski Komitet OMEP również Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., System oświaty zapewnia w szczególności: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej (rodz.1, art. 1. pkt. 15).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r. zakłada upowszechnianie wśród dzieci  i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej (rozdz.1, art. 1. pkt. 15). Polski Komitet OMEP włącza się w realizację Ustawy poprzez promowanie informacji na temat zrównoważonego rozwoju wśród nauczycieli i w ten sposób rozwija ich zdolności do szerzenia wiedzy na ten temat wśród uczących się.

W związku tym, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w działalność PK OMEP na poziomie międzynarodowym i krajowym, proponujemy w 2018 w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka roku aktywne włączenie się w realizację 16 celu Zrównoważonego Rozwoju.

Cel 16 Zrównoważonego Rozwoju poświęcony jest promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych i odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach.

Dlatego też w tym roku w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka promujemy realizację projektu „Jak bawić się w Pokój – Ogrody Pokoju”.       

Źródłem projektu jest inicjatywa organizacji pozarządowych zrzeszonych przy UNESCO pt. „Jak bawić się w Pokój”. Projekt z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka „Jak bawić się w Pokój – Ogrody Pokoju” zakłada różnorodne formy aktywności placówek w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz 100 rocznicy Niepodległości Polski.

„Ogrody Pokoju” to propozycja wykorzystania przestrzeni wokół placówek oświatowych do zabawy w Pokój. Aranżacji ogródków przedszkolnych jako miejsc promujących współpracę, demokrację, tolerancję szacunek itp. Proponujemy realizację działań z dziećmi wokół wartości kształtujących otwarte postawy wobec otaczającej rzeczywistości dynamicznie rozwijającego się świata.

Celem projektu jest kształtowanie przyszłego społeczeństwa dla którego wartością najwyższą będzie m. in.: pokój, tolerancja, odpowiedzialność, współpraca i demokracja.

  1. Placówki, które zainicjują działania w ramach projektu proszone są o przesłanie do 15 października br. sprawozdania z realizacji projektu na adres e mail: zarzad@omep.org.pl.
  2. Wszystkie przesłane raporty będą materiałem wewnętrznym PK OMEP służącym
    do  potwierdzania działań polskich przedszkoli na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  3. Najciekawsze realizacje projektu zostaną przesłane do UNESCO.
  4. Przedszkola biorące udział w projekcie otrzymają podziękowania za promocję Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w 2018 r. oraz autorskie materiały Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP wspierające nauczycieli w drodze do Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.

Życzymy wszystkim nauczycielom kreatywnego i twórczego podejścia do realizacji działań w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka!!!