Skip to content

Ośrodek Informacji Współczesnej i Dokumentacji Historycznej Wychowania Przedszkolnego

Ośrodek powstał w 1986 roku z inicjatywy Polskiego Komitetu OMEP – znajdującego pełne poparcie władz oświatowych. Centrum współpracuje z oddziałami terenowymi PK OMEP.
Głównym zadaniem jest działanie na rzecz podnoszenia wiedzy pedagogicznej rodziców, nauczycieli i wychowawców, zabezpieczenie dorobku polskiej, rodzimej myśli pedagogicznej, oraz zapewnienie lepszego obiegu współczesnej informacji przedmiotowej, krajowej i zagranicznej. Zbieranie i udostępnianie materiałów o charakterze muzealnym ma na celu zapewnienie ciągłości kulturowej z nawiązaniem do rodzimych wartości oraz ocalenie do zapomnienia sylwetek zasłużonych naukowców, pisarzy i działaczy, którzy przyczynili się do lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dziecka w zmieniających się warunkach społeczno – politycznych, w kolejnych okresach naszej historii. Materiały muzealne gromadzone w Ośrodku obejmują: książki i czasopisma, programy, podręczniki i śpiewniki, zarządzenia i świadectwa, fotografie, kroniki, teczki biograficzne osób zasłużonych, pomoce dydaktyczne, zabawki i wydawnictwa dla dzieci. Zbiory obejmują w swej tematyce takie zagadnienia jak:

 • Teoria i praktyka wychowania przedszkolnego
 • Rozwój opieki wychowawczej i zdrowotnej w rodzinie, żłobku i przedszkolu
 • Kształcenie opiekunów i wychowawców
 • Sztuka dziecięca i twórczość dzieci i wiele innych.

Materiały gromadzone w Centrum mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia z dziedziny pedagogiki, psychologii, medycyny, socjologii, kultury i sztuki. Główne problemy to:

 • systemy wychowania i opieki zdrowotnej
 • organizacja żłobków i przedszkoli
 • kształcenie i doskonalenie opiekunów i wychowawców
 • psychologia kliniczna i pedagogika wczesnego dzieciństwa
 • sztuka dla dzieci i twórczość dziecięca
 • problemy społeczne i pedagogika rodziców
 • wychowanie dla pokoju

Materiały zagraniczne inwentaryzowane są równoczesnym opracowaniem szczegółowych adnotacji w języku polskim, aby ułatwić ich upowszechnianie. Do zadań ośrodka należy prowadzenie działalności instruktażowej, popularyzowanie wiedzy o potrzebach rozwojowych małego dziecka i optymalnych sposobach ich zaspokajania, ułatwienie środowiskowej wymiany doświadczeń, organizowanie wystaw wykazujących różnorodne zadania wychowania doszkolnego. Pragniemy, aby placówka ta miała charakter otwarty, była miejscem spotkań dla członków PK OMEP, praktyków i teoretyków, pracowników oświaty, opieki zdrowotnej i kultury – aby aktywnie uczestniczyła w podnoszeniu poziomu opieki i wychowania dziecka w rodzinie, w żłobku i przedszkolu. Oddzielnym zamierzeniem jest pomoc w przekazywaniu osiągnięć polskiej myśli pedagogicznej na terenie międzynarodowym, dostarczenie materiałów do BIE i agend informacyjnych OMEP, prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizowanych zadań.