Skip to content

Zrównoważony Rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.

1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.

Aby mogły być one realizowane zmienić się musi również wczesna edukacja dzieci, gdyż to reorientacja edukacji, ma kluczową rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. I choć w Polsce istnieje wiele dobrych praktyk w odnoszących się od idei zrównoważonego rozwoju, to należy podkreślić, że edukacja dla zrównoważonego rozwoju to nie edukacja przyrodnicza czy ekologia, a takie uproszczenie zmienia sens całej idei (Lewandowska 2016).

Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. „Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych (Kwieciński, 2013, s. 2). Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć, odwołując się do idei zrównoważonego rozwoju (Bałachowicz, 2016).

Proces zmian „z góry”, będzie widoczny w teoriach naukowych i podstawach programowych, zmiana „z dołu”, to codzienne działania pedagogiczne,”zależy od każdego z nas” (Michalak, 2016).