Skip to content

Raport z działalności

25 lutego 1967 roku odbyło się pierwsze założycielskie zebranie Polskiego Komitetu OMEP, zorganizowane przez Zofię Woźnicką ówczesnego dyrektora Departamentu Wychowania Przedszkolnego w Ministerstwie Oświaty.
Celem działalności Polskiego Komitetu OMEP jest współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku od niemowlęctwa do rozpoczęcia nauki szkolnej we współdziałaniu ze Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego.
W Polskim Komitecie OMEP uczestniczą przedstawiciele i specjaliści różnych dziedzin – pedagodzy, psycholodzy, lekarze.OMEP realizuje swoje cele poprzez:

  • Gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących poziomu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, jego potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania.
  • Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi prace badawcze nad warunkami rozwoju, życia i systemu wychowania dzieci.
  • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do doskonalenia systemu edukacji pedagogicznej
  • Propagowanie Konwencji Praw Dziecka.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej.
  • Współpracę z samorządami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi.