Skip to content

DEKLARACJA ŚWIATOWEGO ZGROMADZENIA OMEP
Stop wojnom i przemocy. Pilne wezwanie do pokoju, rozbrojenia i dialogu

Ateny, 13 lipca 2022

My, członkowie Światowego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP), Przewodniczący i delegaci Komitetów Narodowych z 34 krajów, obecni na 74. Światowym Zgromadzeniu, wzywamy państwa, organizacje międzynarodowe i wielostronne do użycia wszelkich dostępnych środków, aby trwale powstrzymać przemoc i wojny, które wyniszczają wiele krajów świata.
We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Agendę Rozwoju po 2015 roku: Przekształcanie naszego świata: Program 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Program ten jest planem działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu. Ma również na celu wzmocnienie powszechnego pokoju i wolności. Jednym z obszarów działania o krytycznym znaczeniu dla ludzkości i planety jest Pokój, a szefowie państw i rządów oraz wysocy przedstawiciele, zadeklarowali, że są zdecydowani wspierać pokojowe, sprawiedliwe i otwarte społeczeństwa, które są wolne od strachu i przemocy. Nie może być zrównoważonego rozwoju bez pokoju i nie ma pokoju bez zrównoważonego rozwoju. Cała ludzkość ma etyczne zobowiązanie do osiągnięcia Celu 16, aby promować pokojowe i otwarte społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie państwa i rządy muszą przestrzegać Karty Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci w najwyższym stopniu i jako najwyższy priorytet, poprzez dialog i negocjacje.
OMEP stoi w solidarności z dziećmi i rodzinami, które żyją w konflikcie, poprzez wszystkie Komitety, które od 74 lat wiedzą jak pracować w pokoju, wspólnie i ekumenicznie, ponad różnicami kulturowymi, ideologicznymi, politycznymi czy ekonomicznymi. Jesteśmy przekonani, że ochrona małych dzieci poprzez nadanie priorytetów ich ochronie, zdrowiu, opiece, edukacji, rozwojowi i zagwarantowanie realizacji ich
praw jest nie tylko konieczna do złagodzenia cierpienia, ale także będzie motorem pokoju i bezpieczeństwa, odporności, sprawiedliwości i spójności społecznej dla wszystkich istot ludzkich.
Niestabilność i wynikające z niej rany i traumy, które zadaje się małym dzieciom i ich rodzinom, są tragiczne i bez zaangażowanych i trwałych działań społeczności globalnej będą się utrzymywać przez wiele pokoleń. Świat musi zapewnić bezpieczeństwo i ochronę rodzinom uciekającym przed zniszczeniem. Dlatego wzywamy każdy kraj do zapewnienia najlepszych interesów dzieci poprzez zapewnienie usług
uwzględniających ochronę dzieci przed wszelkimi rodzajami przemocy i nadużyć oraz zapewnienie wsparcia psychospołecznego i możliwości życiowych dla dzieci i ich opiekunów. Wiemy, że holistyczne polityki i ośrodki publiczne w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem są kluczowe dla złagodzenia obecnych i długoterminowych skutków przeciwności losu, z którymi boryka się tak wiele dzieci
i rodzin żyjących w konfliktach. Fundusze przeznaczone na opiekę i edukację dzieci były ostatnio niewystarczające, zwłaszcza w krajach
dotkniętych kryzysem. Wzywamy rządy i darczyńców do skierowania większych środków na ich wsparcie. Obejmuje to rozszerzone i priorytetowe inwestycje w dobre zdrowie, odpowiednie odżywianie, możliwości uczenia się, bezpieczeństwo i ochronę oraz opiekę responsywną, tak samo jak pomoc rozwojową, reagowanie w sytuacjach kryzysowych i działania humanitarne.
Jeśli mamy zbudować prawdziwy pokój w naszym świecie, musimy chronić i wspierać małe dzieci oraz współpracować na rzecz ochrony praw człowieka, równości i sprawiedliwości społecznej dla nich i wśród nich. Zaangażujmy nasze wysiłki i wszystkie zasoby, aby zapewnić im szczęście i dobrobyt, tak aby mogły stać się aktywnymi obywatelami bardziej pokojowego i zrównoważonego świata!

Jak Pomóc dzieciom z Ukrainy?
„O jeden uśmiech dziecka”

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały” – Janusz Korczak

Wobec tragedii wojny, jaka dotyka w szczególnie okrutny sposób mieszkańców Ukrainy, nie możemy i nie chcemy pozostawać obojętni. Pragniemy służyć ludziom w sposób, jaki jest nam najbliższy i zgodny z naszymi możliwościami oraz zasobami.
Chcemy by podjęte działania były celowe i adekwatne do potrzeb zrozpaczonych dzieci i ich rodzin, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i bardzo często bliskich osób. W związku z tym podjęliśmy inicjatywę skierowaną głównie do dzieci i zatytułowaliśmy ją: „O jeden uśmiech dziecka”. Projekt ten będzie stanowił główne przesłanie naszych różnych cząstkowych działań, które mają wspierać i otoczyć troskliwą opieką najbardziej bezbronne ofiary wojny. Kierujemy do Państwa prośbę o włączenie się w realizację tego projektu zgodnie z własnymi możliwościami, pomysłami, ale i potrzebami ukraińskich dzieci i ich rodzin. Pozwoliliśmy sobie
skierować do Państwa otwarty list, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Ufamy, że spotka się on z Państwa pozytywną odpowiedzią i uruchomi łańcuch życzliwości oraz ofiarności. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne i ofiarne działania mogą przynieść pożyteczne skutki.

Zarząd Polskiego Komitetu OMEP

ŚWIATOWA DEKLARACJA ZGROMADZENIA OMEP, 28 sierpnia 2021 r.
Wspieranie holistycznego podejścia we wczesnej opiece i edukacji (ECCE)

My, wszyscy członkowie Światowego Komitetu Wykonawczego World Organization for Early Childhood Education and Care (OMEP), przewodniczący i delegaci Komitetów Narodowych obecni na 73 Światowym Zgromadzeniu ponawiamy nasz apel do państw i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w zarządzanie polityką na świecie o uwzględnienie praw człowieka dla skutecznej realizacji prawa do wczesnej opieki i edukacji (ECCE) w kontekście programów naprawczych związanych z pandemią COVID-19.

INICJATYWA UNESCO PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI 

Inicjatywa ma na celu analizę współczesnej edukacji, w celu kształtowania edukacji przyszłości. Inicjatywa podsumowuje globalną debatę na temat tego, w jaki sposób wiedza, edukacja i uczenie się muszą zostać przeprojektowane w świecie o rosnącej złożoności, niepewności i niepewnej sytuacji. Niezależna Międzynarodowa Komisja czerpiąc z wkładu ponad miliona osób, przygotowała globalny raport na temat Przyszłości Edukacji.

Prawo dziecka do wysokiej jakości opieki i edukacji Międzynarodowa e-konferencja z cyklu: Wokół praw dziecka

Print

Dzień Przedszkolaka 2021 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 2021
ZAPRASZAMY DO REALIZACJI PROJEKTU
"PRZEDSZKOLAK W KRAINIE WIELKICH EMOCJI"

CELE PROJEKTU:

  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem,
  • rozbudzenie poczucia szacunku do emocji własnych i innych,
  • doskonalenie umiejętności przedstawiania emocji i uczuć za pomocą charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
  • doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji przyjemnych i nieprzyjemnych,
  • wdrażanie do umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,
  • doskonalenie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją,
  • doskonalenie umiejętności określania własnego nastroju,
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i ich przeżywaniem podczas sytuacji kryzysowych (np. pandemia),
  • integracja placówek przedszkolnych w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

Życzymy wszystkim nauczycielom kreatywnego i twórczego podejścia do realizacji projektu w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka!!!

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Dzień przedszkolaka Ostatnie wydarzenia

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
Sprawozdanie ze Światowego Zgromadzenia OMEP 2021
Sprawozdanie z Wirtualnego Światowego Zgromadzenia OMEP 2020
Sprawozdanie z X Zlotu Polskiego Komitetu OMEP
Czytam_slucham_mysle_dzialam_okladka

Nowa publikacja PK OMEP

Drodzy Nauczyciele,

prezentujemy Wam publikację Polskiego Komitetu OMEP wspierającą Edukację dla Zrównoważonego Rozwoju na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka „Czytam, słucham, myślę, działam. Od opowieści do zrównoważonego świata” jest zbiorem bajek i opowiadań opracowanych przez nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół i przedszkoli. Jesteśmy pewni, że publikacja wraz z filmem będzie cennym materiałem dydaktycznym i pomoże Wam wprowadzić dzieci w problemy współczesnego świata.

Zrównoważony rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.
1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.
Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój Ostatnie wiadomości

Światowe spotkanie OMEP Światowe spotkanie OMEP (World Assembly), podczas Międzynarodowej Konferencji OMEP w Opatiji Chorwacja 19-24 czerwca 2017 r.

W dniach 19 – 24 czerwca 2017 r. w Opatiji w Chorwacji odbył się 69 Kongres OMEP i Konferencja Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future organizowana przez OMEP Chorwacja, oraz Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education of the University of Rijeka. W Kongresie OMEP uczestniczyło ponad 40 krajów z 5 kontynentów. Podczas spotkania przedstawicieli przedstawiono raport z pracy w 2016 roku, omówiono bieżące sprawy organizacji, realizację głównych projektów oraz sprawozdanie ze współpracy OMEP z UNESCO, CCNGO/EFA i OAS.

Kalendarz świat nietypowych

Styczeń

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka